OUR TEAM

CHIEF EDITOR – Manvadhikar Abhivyakti news 

CHIEF EDITOR – Ravi G. Nigam Mob. 9619976777

Ravi G. Nigam

Mob. 96199 76777 / 90047 61777

E-mail- nigam.ravi@rocketmail.com

1- Rajasthan Bureau Chief –

Manvadhikar Abhivyakti News

Mr. Ram Prakash Nigam 

Mob. 096027 47969 / 08233655446.

E-mail- ramprakashsnigam@gmail.com

2- Kanpur Bureau Chief – 

Mr. Ranjeet Nigam 

Mob. 099361 65395 / 091405 56885

E-mail- ranjeetnigam@gmail.com

UP Kannouj Team –

1- Kannouj Bureau –

Mr. Satya Prakash Kasyap

Mob. 099357 45220 / 081978 04436

E-mail- satyaprakashkasyap49@gmail.com